Obchodní podmínky

Obchodní značky Má kniha.cz společnosti Treybel s.r.o

se sídlem v Praze

zapsaném v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 281252

pro prodej nehmotného zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.makniha.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) projektu Má kniha.cz společnosti Treybel s.r.o se sídlem v Praze, identifikační číslo: 06378943, C 281252 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.makniha.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

LICENČNÍ PODMÍNKY

2.1. Předmět licenčních podmínek: Poskytovatel jako autor díla poskytuje tímto textem nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), které jsou v souladu s účelem užití díla vymezeného v této smlouvě.

2.2. Účelem licenční podmínky je upravit možnost publikace díla autora na internetovém portálu www.makniha.cz . Publikováním se rozumí trvalé umístění díla na veřejně přístupnou internetovou stránku a jeho sdělení veřejnosti. Předmětem těchto licenčních podmínek ,  jsou díla autora uvedená v příloze, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Autor poskytuje nabyvateli nevýhradní licenci k rozmnožování díla a ke sdělování díla veřejnosti dle účelu smlouvy.Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. Množstevní rozsah licence není omezen. Autor se zavazuje umožnit nabyvateli výkon práva autorské dílo užít v rozsahu a způsoby sjednanými touto smlouvou a to na dobu určitou v délce 10 ti let, která počíná běžet dnem uzavření této smlouvy.

2.4. Odměna: Klient stránky www.makniha.cz je srozuměn s tím, že licenční práva se poskytují bezúplatně. Provize z prodeje knihy, které plynou klientovi činí od 40 do 70 procent v závislosti na známosti, počtu prodaných a napsaných děl daného spisovatele na stránkách www.makniha.cz. Server www.makniha.cz garantuje, že nejvyšší možná provize za prodej knihy, která plyne serveru www.makniha.cz je 60 procent z ceny prodané knihy. Naopak nejvyšší možná provize, která je vyplácena klientovi může dosáhnout až 70 procent z ceny prodané knihy. (70 procent mohou dosáhnout pouze velmi známí autoři či enormně zdařilé dílo, které má vysokou prodejnost). Nejčastěji se provize pohybuje na 50 procentech. O výši provize za prodej e-booku na stránkách www.makniha.cz se klient s prodávajícím vždy domluví před publikováním díla na portálu www.makniha.cz. Provize autorovi z prodané knihy přes distribuci činí 50 procent z odměny, která náleží nakladateli od distributora. ( Navýšení procent autorovi opět závisí na prodejnosti knihy).

2.5. Provize se uživateli vyplácí vždy po dosažení minimální částky 500 kč. Peníze se uživateli posílají maximálně do 7 pracovních dnů od požádaní výplaty v sekci Váš účet.

2.6. Autor se zavazuje při podpisu této smlouvy poskytnout dílo na CD nebo DVD nosiči, popřípadě jinými prostředky v digitální podobě. ( pdf, ePub, mobi, word apod. ). Autor prohlašuje, že poskytnuté dílo odpovídá pravidlům českého pravopisu a jsou v něm použity pouze oficiální nebo zcela běžné zkratky slov. Nabyvatel si vyhrazuje právo text díla zkrátit, popř. z technických důvodů rozdělit na více částí. Nabyvatel prohlašuje, že nezasáhne kromě v této smlouvě uvedených úprav do textu díla. Nabyvatel má právo provést případné nezbytné gramatické opravy, nevyužije-li autor po předchozím písemném upozornění ze strany nabyvatele své právo provést autorskou korekturu textu díla sám. V takovém případě mu nabyvatel zašle dílo ke korektuře na uvedenou e-mailovou adresu, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný způsob předání díla.

2.7. Neumožní-li nabyvatel autorovi provedení autorské korektury, má autor právo od smlouvy odstoupit, pokud by v důsledku toho byla snížena hodnota díla. Jestliže by však provedení autorské korektury způsobilo nabyvateli nepřiměřené náklady nebo by změnilo povahu díla, nabyvatel ji nemusí akceptovat.

2.8. Autor má právo odstoupit od smlouvy pro nečinnost nabyvatele, spočívající zejména v nepublikování díla na shora uvedeném internetovém portálu, po uplynutí dvou let od poskytnutí licence.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

4.1. Bližší specifikace služeb nabízených poskytovatelem je uvedena na webové stránce. Plná funkcionalita služby je umožněna pouze na základě registrace. Registraci provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ (dále jen „žádost o registraci“). V žádosti o registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

4.2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené uživatelem v žádosti o registraci (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

4.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb si hradí uživatel sám.

OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

5.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje umožnit uživateli využívání služby spočívajících zejména v možnosti přistupovat k obsahu webové stránky, zhotovovat rozmnoženiny zpřístupněných předmětů chráněných autorským právem pro osobní potřebu uživatele, zhotovovat rozmnoženiny zpřístupněných předmětů nechráněných autorským právem pro osobní potřebu uživatele a dále umožnit uživateli přístup do uživatelského účtu (dále společně jen jako „služba“), a to za podmínek uvedených níže.

5.2. Služba je poskytovatelem poskytována za úplatu.

 

PODMÍNKY SLUŽBY

6.1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

6.2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

6.3. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. V případě, že uživatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se uživatel tuto škodu poskytovateli nahradit.

6.4. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další návštěvníky webové stránky či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.

6.5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽBY, REKLAMACE

7.1. Uživatel bere na vědomí, že v průběhu užívání služby může docházet k chybám. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do služby či užití služby v rozporu se specifikací či určením služby ze strany uživatele nebo třetích osob.

7.3. Uživatel dále bere na vědomí, že není-li výslovně smluveno jinak, nenese poskytovatel odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za zálohování dat uživatelem, za stav ostatního programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení uživatele.

7.4. Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese poskytovatele (čl. ).

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

8.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

8.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o spisovatelích , autorských právech a sankcích , které mohou jedinci vzniknout za nelegální šíření autorských práv na další servery .

8.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

8.4.1. objednávaném zboží

8.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o knize .

8.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

8.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

8.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

8.8.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8.9.  Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

8.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

8.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

8.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :

a) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

b) bezhotovostně převodem na účet prostřednictvím platebního systému GoPay;

9.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady za vzniklé škody , pokud se u kupujícího prokáže pokus o nedovolené šíření díla třetí osobě a širokému okolí . ( úložné servery , blogy atd. ) . Pokuta za nedovolené šíření knihy může dosáhnout výše až 100 000 kč . Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

9.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

9.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

9.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

10.2.  O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

10.3.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě a to písemnou formou na adresu Tehovská 2292/79, Praha 10, směrovací číslo 100 00.

10.4.   Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

10.5.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.6.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10.7.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.8.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

10.9.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.0 Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

11.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

11.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1.  Kupující nenabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží . Pouze získává práva k přečtení e-booku daného autora . Volné šíření e-booku třetí osobě či komerčním serverům ( blogy , uložné prostory , další nakladatelství atd. )  , se trestá pod pokutou až do výše 150 tisíc kč .

12.2.  Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

12.3.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.6.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 Tím, že se zaregistrujete a přijmete obchodní podmínky projektu Má kniha.cz společnosti Treybel s.r.o se sídlem v Praze, identifikační číslo: 06378943, C 281252 vedená u Městského soudu v Praze, dáváte tím souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, fakturační adresa, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa zařízení, ze kterého proběhla registrace a přihlášení do virtuální kanceláře.

a) Za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace, analýz a sběru anonymních dat používá Správce soubory cookies. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si můžete nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

b) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Neftio, Wedos Internet a.s., OVH server s.r.o., Google LLC, Mailchimp, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

c) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.2.  Uživatel , který je fyzická či právnická osoba souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, poštovní adresa, fakturační adresa, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty a IP adresa zařízení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3.  Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

13.4.  Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5.  Zpracováním osobních údajů uživatele serveru může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7.  Uživatel serveru potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.8.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1.  Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.2.  Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

15.1.  Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro klientovi dotazy: Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha , adresa elektronické pošty zakaznickapodpora@makniha.cz, telefon +420 778 046 182

 V Praze dne 24.5. 2018                                                                                                                             ©Má kniha.cz