Zpracování a ochrana osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Tím, že se zaregistrujete a přijmete obchodní podmínky projektu Má kniha.cz společnosti Treybel s.r.o se sídlem v Praze, identifikační číslo: 06378943, C 281252 vedená u Městského soudu v Praze, dáváte tím souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, fakturační adresa, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa zařízení, ze kterého proběhla registrace a přihlášení do virtuální kanceláře.

a) Za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace, analýz a sběru anonymních dat používá Správce soubory cookies. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si můžete nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

b) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Neftio, Wedos Internet a.s., OVH server s.r.o., Google LLC, Mailchimp, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

c) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.2.  Uživatel , který je fyzická či právnická osoba souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, poštovní adresa, fakturační adresa, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty a IP adresa zařízení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3.  Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4.  Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5.  Zpracováním osobních údajů uživatele serveru může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7.  Uživatel serveru potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.